Exkurze do Městské knihovny v Hanušovicích aneb „ Zamyšlení a putování za knihou“

02.06.2016 17:56

„Dobrá kniha je drahokam, který vrhá záblesky radosti a štěstí do všech oblastí lidské společnosti.“

                                                                                        Charles Augustin Sainte – Beuve

Čtenářství a míra čtenářské gramotnosti dětí je jedním z významných faktorů určujících jejich úspěšnost ve studiu – zdatní dětští čtenáři jsou ve studiu úspěšnější než ti, které čtení minulo.

Čtení a čtenářská gramotnost patří mezi nezbytné předpoklady k rozvíjení klíčových kompetencí, zejména kompetence k učení, a jsou stále více využívány jako nástroj k dosažení dalších cílů, které jsou klíčem k úspěchu v pracovním i osobním životě. Čtenářství pomáhá také osobnostnímu rozvoji a morálnímu (sebe)zdokonalování lidí.

Rozvíjení čtenářské gramotnosti je také jedním z hlavních cílů celého vzdělávacího procesu na naší škole. Na II. stupni navazujeme na čtenářské dovednosti a návyky, které budují vyučující v raných fázích vzdělávání na I. stupni. Dobře zvládnuté čtenářské dovednosti a pevně zakořeněné zvyky pak rozvíjí na dalších vzdělávacích stupních. Nedávno jsme s dětmi v 6. A s nostalgií vzpomínali na dětskou literaturu, kterou četly v prvních letech školní docházky.

Čtení je náročné. Na rozdíl třeba od mluvení, jež je nám dáno vrozenou cestou, nemáme v mozku strukturu geneticky připravenou čtení zajistit. Žádné centrum čtení v mozku, bohužel, neexistuje. Čtení vyžaduje od čtenáře aktivitu, a navíc aktivitu nesnadnou – myšlení. Čtení je pomalé, neobejde se bez trpělivosti. Porozumění textům nastává jen v případě náležitého soustředění. Stane se, že sám text klade porozumění velké překážky a  čtenář, nechce – li knihu nebo text odložit, musí vynaložit značné úsilí, aby se s nimi vypořádal. Čtení nepředpokládá hotové obrazy, čtenář je odkázán na svou vlastní představivost. Čtení je z větší části nespolečenské, odehrává se stranou dynamických dějů. To jsou jen některé z příčin, proč čtenářství dětí vyžaduje hodně podpory ze strany dospělých. Působení rodiny je pro dítě od narození až po vstup do školy pro vztah ke čtení, čtenářským dovednostem a postojům klíčové.

Škola má ve srovnání s podmínkami v rodině ztíženou situaci, to ale neznamená, že je bezmocná. A dokonce může udělat ze svých nevýhod přednosti. Větší počet dětí umožnuje vést o četbě vrstevnické hovory, jaké jsou v dnešní běžné rodině nemožné. Děti si navzájem mohou doporučovat knihy, mohou konfrontovat své pochopení s ostatními, dělit se o emoce a myšlenky, nabízet si knihy a využívat čtení pro myšlení, rozhovory i psaní vlastních textů. Ve škole může být po ruce více knih než v rodině a učitelé jsou profesionálové, kteří mají pro podporu čtenářství metodickou výbavu.

Prožitek z četby se nedostavuje hned. Dítě se potřebuje umět začíst. Musí přijít na to, co mu kniha obecně, i ta, kterou drží v rukou, může poskytnout.

Jak ve škole zařídit podporu přemýšlivého čtenářství, které by směřovalo k osobní reflexi četby, ke sdílení zážitků, k samostatnému i společenskému hledání porozumění smyslu textu?

             Odpověď na tuto otázku hledali žáci 6. A třídy při 2. exkurzi v Městské knihovně v Hanušovicích, kam zavítali pod vedením paní učitelky českého jazyka a literatury – PaedDr. Vladimíry Žídkové.

             Pěkné přijetí se jim dostalo od vedoucí knihovny – paní Lenky Tomíčkové a paní knihovnice – Dáši Šmotkové. Žáci nejdříve vyhledávali informace spjaté s probíraným učivem – zvířecím literárním hrdinou. Zalíbení našli v knihovnické olympiádě, kde plnili pět důležitých úkolů jako v opravdové olympiádě - odhadovali počet stránek uvedených knih, rychle četli zadaný jazykolam, s nadšením luštili křížovku formou tiché pošty, stavěli vysokou věž z knih i odhalili šifru. Zvítězilo „zelené“ družstvo žáků šesté třídy. Všechny děti dostaly sladkou odměnu. Poté se rozdělily do různých koutů knihovny, kde na ně čekala literatura pro děti a mládež. Děvčata lákaly zamilované románky a humorně laděná literatura, chlapci se začetli do informacemi nabytých zajímavých encyklopedií a technicky zaměřených knih o  automobilech, letadlech, lodích a rozmanitých strojích. Strašidelné a  hororové příběhy také nalezli své příznivce. Literatura sci –fi si získala žáky, kteří se rádi vyskytují mimo realitu a čas a představují si budoucnost naší planety i pobyt ve vesmíru. Mnozí melancholicky zavzpomínali nad přečtenými pohádkami z dětských let. Pověsti z našeho okolí nadchly žáky zajímající se o historii. Paní knihovnice seznámila přítomné děti s knižními novinkami i  soutěžemi, které knihovna pořádá pro své čtenáře. Žáci si při této příležitosti vypůjčili zajímavé knihy, které je nějakým způsobem oslovily.

              Na čtenářské dílny realizované ve školním projektu: „Časem budu číst i v cizím jazyce“ navázala i literární soutěž: „Moje kniha.“ Žáci si mohli napsat vlastní knihu dobrodružných příběhů, komiksů, receptů, anekdot, sbírku básní, atd. Soutěž byla určena žákům 1. a 2. stupně naší školy a byla ukončena 31. května 2016.

              Putování za knihou jsem realizovala také v květnových hodinách literární výchovy  v 6.-8.ročníku prostřednictvím výuky formou čtenářských dílen, kdy žáci četli knížky objednané v rámci uvedeného školního projektu či si donesli do vyučovací hodiny své vlastní nebo půjčené knihy. Příjemně mě překvapila slova žáků, že právě takto vedenými hodinami našli cestu ke  knize, na kterou pro samé učení a další zájmové aktivity neměli za celý školní rok čas. Zajímavé také byly dojmy a zážitky žáků z přečtené knihy a čtení s porozuměním.

              Na exkurzi v Městské knihovně v Hanušovicích se všem dětem velmi  líbilo. Poděkování patří milým paním knihovnicím – paní vedoucí - Lence Tomíčkové a paní Dáši Šmotkové za  připravený program, příjemně strávený čas i nabídku vhodných publikací do hodin reedukace českého jazyka pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Budeme se těšit na další „Putování za knihou“ v následujícím školním roce.

 

„K dobré knize je třeba dobrých čtenářů.“

                                                                       Victor Hugo