Informační schůzky pro rodiče žáků s SPU

18.10.2015 20:14

V pondělí 5. října 2015 v 15 hodin se uskutečnila v naší Základní škole a Mateřské škole v Hanušovicích informativní schůzka pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – např. s poruchou učení, chování, s vadou řeči, s více vadami, se sluchovým a  mentálním postižením i zdravotním znevýhodněním.

Náplní této informativní schůzky bylo navázat spolupráci s rodiči, ukázat nové formy práce ve výuce i v nápravě z českého jazyka, poskytnout informace při domácí přípravě žáků, zodpovědět veškeré dotazy směřující k zařazení žáka do integrace včetně komplexního a  kontrolního vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně či speciálním pedagogickém centru, vytvoření individuálního vzdělávacího plánu na základě žádosti zákonných zástupců, správný výběr cizího jazyka jako jedné z forem volitelných předmětů, využití testů profesní orientace při zodpovědném výběru střední školy i budoucího povolání.

Dalším námětem uvedeného setkání bylo seznámení s informovaným souhlasem zákonných zástupců ve smyslu Vyhlášky č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se  speciálními vzdělávacími potřebami a jejich následné podepsání.

 Rodiče, kteří se nemohli z osobních či pracovních důvodů pondělní informativní schůzky zúčastnit, využili náhradního termínu ve čtvrtek 8. října 2015, kdy je výchovná poradkyně školy podrobně seznámila s obsahem uvedeného jednání.

                       

                                                                                                                             PaedDr. Vladimíra Žídková

                                                                                                                             výchovná poradkyně školy