Informativní schůzka pro rodiče žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

10.10.2018 19:24

V pondělí 8. října 2018 v 15 hodin se uskutečnila v naší Základní škole a Mateřské škole v Hanušovicích informativní schůzka pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění  či užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření za využití speciálních učebnic a kompenzačních pomůcek.

Náplní této informativní schůzky bylo navázat spolupráci s rodiči, ukázat nové formy práce ve výuce, v pedagogické intervenci – podpora přípravy na školu, rozvoj učebního stylu žáka, poskytnout informace při domácí přípravě žáků, zodpovědět veškeré dotazy směřující k zařazení žáka do integrace včetně komplexního a  kontrolního vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně či speciálním pedagogickém centru, vytvoření individuálního vzdělávacího plánu na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonných zástupců, správný výběr cizího jazyka jako jedné z forem volitelných předmětů, využití testů profesní orientace při zodpovědném výběru střední školy i  budoucího povolání.

Dalším námětem uvedeného setkání bylo poskytnout rodičům aktuální informace souvisejících s  legislativou na téma společného vzdělávání dle novely vyhlášky č.27/2016 Sb., o  vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,  ve znění novely č. 270/2017 Sb.

 Zákonní zástupci žáka byli podrobně informováni o možnostech poskytnutí podpůrných opatření potřebnému žákovi. Zpočátku prostřednictvím 1. stupně bez využití služeb pedagogicko-psychologické poradny formou Plánu pedagogické podpory, který bude nejméně 3 měsíce realizován a následně školou vyhodnocen. Pokud se vyučující bude domnívat, že se u žáka projevuje porucha učení či chování, nabídne rodičům vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně či speciálně pedagogickém centru. Podpůrná opatření se týkají také vyrovnávání podmínek u přijímacího řízení na střední školy a úpravy podmínek při ukončování studia.

Novinkou v souvislosti s kontrolními speciálně pedagogickými vyšetřeními je skutečnost, že zákonný zástupce nejdříve objedná své dítě ve školském poradenském zařízení a  následně pak požádá třídního učitele žáka o zpracování Pedagogické zprávy školy a  podepíše písemnou žádost o vyšetření.

Ráda bych touto cestou poděkovala za účast a poskytnuté informace pro rodiče paní učitelce Haně Jordové, paní učitelce Petře Matouškové, paní učitelce Anně Podgrabinské, paní učitelce Ivetě Vondruškové a panu zástupci Petru Jordovi.

                                                                                                                 PaedDr. Vladimíra Žídková

                                                                                                                 výchovná poradkyně školy