Informativní schůzka pro rodiče

15.10.2012 05:59

 

V pondělí 8. října 2012 se v odpoledních hodinách uskutečnila informativní schůzka pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s vyučujícími českého jazyka 1. a 2. stupně v budově Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích.

Náplní tohoto setkání bylo navázat s rodiči podnětnou spolupráci, ukázat jim nové formy práce ve výuce i v nápravě z českého jazyka. Učitelé poskytli rodičům informace při domácí přípravě žáků a zodpověděli veškeré dotazy směřující k zařazení žáka do integrace. Byli seznámeni s možnostmi komplexního a kontrolního vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně či ve speciálně-pedagogickém centru, dále také s vytvořením individuálního vzdělávacího plánu na základě žádosti zákonných zástupců.

            Toto již tradiční setkání prohloubilo vzájemné pozitivní vztahy mezi vyučujícími provádějícími reedukaci a rodiči. Závěrečná diskuze a individuální pohovory s rodiči přispěly k zodpovězení všech vznesených dotazů a nalezení společné cesty při práci se žáky se specifickými poruchami učení.

 

PaedDr. Vladimíra Žídková

výchovná poradkyně školy