Informativní schůzka pro rodiče

07.10.2013 11:23

V pondělí 7. října 2013 se v odpoledních hodinách uskutečnila již tradiční informativní schůzka pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s vyučujícími českého, anglického, německého i ruského jazyka  2. stupně v budově Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích.

Náplní tohoto setkání bylo navázat podnětnou spolupráci s rodiči, ukázat jim nové formy práce ve výuce i v nápravě z českého jazyka. Učitelé poskytli rodičům informace při domácí přípravě žáků a zodpověděli veškeré dotazy směřující k zařazení žáka do integrace. Byli seznámeni s možnostmi komplexního a kontrolního vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně či ve speciálně-pedagogickém centru, dále také s vytvořením individuálního vzdělávacího plánu i s informovaným souhlasem zákonných zástupců. Výchovná poradkyně přiblížila rodičům aktivity školního projektu: „Na správné cestě “určeného pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V září a říjnu se v rámci projektu postupně uskutečnily různé konkrétní práce se žáky 5. - 9. tříd, např. „Životní plány a cíle“ aneb „ Cesta ke štěstí“; „Zvládnu i náročné životní situace?“ V listopadu se integrovaní žáci 5. a 6. tříd zúčastní zdarma exkurze do průmyslového podniku Siemens, s. r. o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice a na Střední školu technickou a zemědělskou v Mohelnici.

            Toto milé setkání prohloubilo vzájemné pozitivní vztahy mezi vyučujícími provádějícími reedukaci a rodiči. Závěrečná diskuze a individuální pohovory s rodiči přispěly k zodpovězení všech vznesených dotazů a nalezení společné cesty při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

 

PaedDr. Vladimíra Žídková

výchovná poradkyně školy