Na správné cestě

10.04.2012 05:15

Nový projekt Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích

Základní škola a Mateřská škola v Hanušovicích byla vybrána pro práci v novém projektu: „Na správné cestě.“ Realizace projektu se uskuteční po dobu 2 let – od 1.3.2012 do 28.2.2014. Obsahem projektu je zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání, takovým způsobem, abychom jim podporou a zprostředkovanými relevantními informacemi pomohli ve správném rozhodnutí při budoucí volbě povolání a obohatili je znalostmi a dovednostmi tak, aby dokázali plnit povinnosti svobodného občana v demokratické společnosti. S určitou odlišností často souvisí i jisté vyloučení, mnohdy nechápání svých práv a povinností, běžných pravidel a mantinelů, s tím zhoršené uplatnění se a následně celková demotivace k úspěšnému dostudování, zaměstnání a zapojení se do společnosti.

Cíle projektu:

  • podpoření žáků se specifickými poruchami učení či ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání
  • propagace vhodných oborů odpovídající jejich schopnostem, dovednostem, možnostem
  • vedení těchto žáků k dodržování pravidel, také návrat k úctě a ke slušnosti
  • vytvoření metodiky pro výchovné poradce a diagnostiky žáků
  • interaktivní webový portál
  • celokrajské využití všech aktivit a vytvořených prostředků

Cílové skupiny:

Primární cílovou skupinou jsou žáci ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami a také ti žáci, kteří jsou ohroženi předčasných odchodem ze vzdělávání.

Nejvíce se pak budeme zaměřovat na žáky:

  • s poruchami chování (lež, záškoláctví, krádeže, šikana)
  • s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie)
  • s dlouhodobou nebo chronickou nemocí (stále častější alergie, infekční, kardiovaskulární, astma)
  • pocházejícími ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí
  • žáci 2. stupně ZŠ, kteří se v současné době či blízké budoucnosti budou rozhodovat o svém dalším směřování v oblasti volby povolání

Sekundární cílovou skupinou jsou pracovníci škol a školských zařízení - jedná se primárně o výchovné poradce a další pedagogické pracovníky pracujících se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami

Podporované aktivity

1) Konkrétní práce se žáky

Tato klíčová aktivita bude zaměřena na konkrétní práci se žáky věnované formování osobnosti žáků v následujících tématech: důsledky svého rozhodnutí, odpovědnost za své činy, příklady dobrých a špatných situací, chování. Aktivity budou realizovány prostřednictvím scének, představování rolí, besed, diskuzí apod.

2) Besedy ve školách

Besedy na školách budou koncipovány jako volný rozhovor se žáky. Žákům bude představena aktuální situace na trhu práce, bude jim vštěpována důležitost odpovědnosti za své činy a jednání, dodržování pravidel, nutnost pracovních návyků apod. Z těchto besed budou následně vytvořeny prezentace jednotlivých vhodných profesí a s těmito materiály bude dále pracováno při výuce.

3) Tematické dny

Přibližně v měsíčních intervalech proběhne Tematický den, který bude vždy zaměřen na určitou profesi. Tematický den proběhne na zapojených středních školách v Olomouckém kraji. Žáci se budou moci seznámit s konkrétními vyučovanými obory. Akcí se zúčastní žáci s možností účasti rodičů.

4) Exkurze

V rámci realizace projektu plánujeme zrealizovat pro žáky 20 exkurzí ve firmách Olomouckého kraje. Žáci se seznámí nejen s vytýčenými obory, ale taktéž s prostředím firmy, sociálním zázemím, seznámí se s chodem firmy - důraz na BOZP, s psanými i nepsanými pravidly firmy, hierarchií. Žáci budou mít možnost promluvit si se zaměstnanci, uvidí výrobu i hotový výrobek. Cílem této aktivity je přiblížení praktické stránky jednotlivých projektem dotčených oborů.

PaedDr. Vladimíra Žídková

garant projektu na ZŠ a MŠ Hanušovice