Praktická přednáška první pomoci

15.05.2012 21:54

    Dne 15. května 2012 proběhla na naší škole ve 4 hodinovém bloku praktická přednáška první „předlékařské“ pomoci, kterou vedla paní Mgr. Marcela Köhlerová ze Střední zdravotní školy Šumperk společně se svými třemi studenty. Přednáška první pomoci proběhla v rámci výuky tělesné a rodinné výchovy v 6 a 7 ročníku.

    Každý z nás, ať už dospělý či dítě se v životě může setkat ze situací, kdy bude potřeba, aby někomu poskytnul „laickou“ první pomoc a tím třeba zachránil i lidský život. Cílem této přednášky bylo na tyto situace naše žáky připravit a ukázat jim, jak se mají v dané chvíli při poskytování první pomoci chovat a jak mají správně postupovat při určitých typech zranění.

    V úvodu přednášející připomněli důležitá telefonní čísla, které se volají v případě nějakého nebezpečí, úrazu či jiné závažné skutečnosti. Dále zdravotní asistenti seznámili žáky s tím, jak reagovat a jak postupovat v případě, když najdou člověka v bezvědomí. Osobně na cvičných figurínách předvedli „kardiopulmonální resuscitaci“ (čili nepřímou masáž srdce) spojenou s umělým dýcháním z úst do úst. Tuto nepřímou masáž srdce předvedli ve 3 variantách a to: u kojenců, dětí do 8 let a dospělých. Následně asistenti předvedli, jak člověka v bezvědomí položit do stabilizované polohy. Poté byli žáci seznámeni s protišokovým opatřením u zraněných osob, tzv. 5 T.

    Dále se žáci dozvěděli, jaké rozeznáváme typy krvácení a jak v případě jednotlivých krvácení postupovat, jak zraněnému pomoci, jak použít obvazový materiál apod. Především se zdůraznilo, jak mají použít tlakový obvaz (škrtidlo).

    V neposlední řadě se žáci dozvěděli, jaké rozeznáváme typy zlomenin a jak se v případě zlomeniny u poraněného člověka postupuje. Žáci si vyzkoušeli také tzv. „závěs“ ze šátku u horní končetiny či připevnění dlahy k zlomené dolní končetině.

    Nakonec byli žáci seznámeni s nebezpečím popálenin a s jejich případnou první pomocí. Všechny výše uvedené postupy si žáci mohli na konci přednášky prakticky vyzkoušet na vlastním těle, na cvičných figurínách anebo na svých spolužácích.

    Přeji zúčastněným žákům, aby se do situací, kdy budou muset poskytnout první pomoc, dostali jen minimálně, ale kdyby to jen přece některé z nich v životě potkalo, mají alespoň částečnou představu a zkušenost o tom, jak reagovat a postupovat.

    Závěrem bych rád poděkoval vedení Střední zdravotnické školy ze Šumperka za umožnění výše uvedené přednášky, dále paní Mgr. Marcele Köhlerové za organizaci a vedení všech 4 hodinových bloků a studentům Střední zdravotní školy Šumperk (absolventům naší základní školy) Danu Winklerovi, Martinu Michalčákovi a Dominiku Čermákovi za asistenci.

Za ZŠ Hanušovice - Mgr. Tomáš Rajnoha