Setkání se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

15.04.2013 04:52

 

Konkrétní práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zapojenými do projektu školy: „Na správné cestě“ byla realizována na základě podpory vedení školy a souhlasu rodičů v pondělí 8. 4. 2013 v počítačové učebně naší Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích.

Po úvodním slovu výchovné poradkyně PaedDr. Vladimíry Žídkové byli žáci seznámeni s interaktivním webovým portálem projektu: „Na správné cestě“- www.naspravneceste.cz. Získali informace o obsahu, cílech a aktivitách projektu, cílových skupinách i projektových akcích – např. exkurze ve výrobních podnicích, tematické dny na středních školách, besedy, workshopy a školení doplněné fotogalerií, diskusí i hrami.

Další část programu byla směřována k pozitivnímu formování osobnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na téma: „Stanovení životních priorit a hodnotového žebříčku.“ Nebyl to snadný úkol, který jsme si zvolili pro konkrétní práci se žáky, poněvadž dítě tohoto věku jednotlivé hodnoty těžko docení. Soustředili jsme se na tři oblasti:

 

A) Znalosti, vědomosti:

* vysvětlení a zapamatování pojmů hodnota, hodnotový systém, životní cíle

* aplikace hodnotového systému, žebříčku hodnot na konkrétní životní situace, analýza změn v hodnotovém systému

* argumentace k změnám žebříčku hodnot během vývoje člověka

 

B) Dovednosti:

* na konkrétním případě u sebe sama, popř. ve svém okolí, se pokusit sestavit žebříček hodnot a možné změny podle situací, které změní zásadně pohled dítěte na svět

* akceptace systému hodnot a jejich změn u sebe a druhého člověka

 

C) Postoje:

* umět vyjádřit své názory, pocity a postoje k systému hodnot

* umět zdůraznit pozitiva a negativa situací, které zásadně mění pohled člověka na svět a jsou příčinou změn jeho hodnotového systému

* vzájemná tolerance při vytváření osobního žebříčku hodnot a žebříčku hodnot ostatních lidí

 

Jsme jako lidé bytosti společenské. Plníme určité role a potřebujeme jako motivaci ke svému jednání a chování, hodnoty. Pojem hodnota je v původním slova smyslu vnímán jako pojem ekonomický. My jsme s ním pracovali jako s pojmem etickým. Etika je souhrn názorů na mravné chování člověka. Jednáme vždy mravně? Je právě pro mě mravnost důležitá? Žáci se zamýšleli nad položenými otázkami a vlastními slovy na ně odpovídali.

V období dospívání se učí mladý člověk samostatnému rozhodování, očekává se to od něho. Důležitým prvkem v rozhodování je akt hodnocení. Něčemu dáváme přednost – je to naše priorita, něco zamítáme, učíme se rozlišovat důležité od méně podstatného. Jiné hodnoty jsou prioritní pro člověka zdravého, jiné pro nemocného – „Zdravý člověk má tisíc přání, nemocný jen jedno.“

 

V průběhu této činnosti žáci odpovídali na následující otázky:

1. Po čem touží vězněný člověk?

2. Co si přeje těžce nemocný člověk?

3. O čem sní osamocený člověk?

4. K čemu se upíná člověk poškozený lží?

 

Žáci pracovali v 5 skupinách, které zahrnovaly žáky od 5. do 9. tříd. Setkání se zúčastnilo celkem 24 žáků. Hledali možné odpovědi na zadané otázky. Zároveň uváděli i příklady z rodinného a společenského života.

Zahráli jsme si hru. Výchovná poradkyně zadala každé skupině písmeno. Po pěti minutách mluvčí skupiny vyjmenoval hodnoty, jež žáci vnímají jako důležité pro život a které zadaným písmenem začínají. Například: S – svoboda, svědomí, sounáležitost, sebeúcta, solidarita, seberealizace, sebevědomí atd. Když někdo z žáků nesouhlasil, musel mluvčí hodnotu obhájit.

Každý žák dostal připravenou tabulku, do které doplnil hodnoty seřazené podle důležitosti. Výchovná poradkyně nabídla dětem možnost srovnání důležitosti hodnot s hodnotovým řešením jejich rodičů. Otázka zní: „Jak moc by se shodli?“

 

Další otázky již řešili žáci samostatně:

1. Co je důležité pro tebe?

2. Jaké hodnoty uznáváš ty? Zapiš si je a odůvodni.

3. Zkus očíslovat pořadí podle důležitosti.

 

Žáci si vytvářeli svůj žebříček hodnot a uváděli důvody pro své rozhodnutí. Z diskuse se žáky vyplynulo, že hodnota pro ně představuje to, co mají rádi, co považují pro život za důležité a bez čeho by se cítili méně šťastné. Může to být pojem zcela abstraktní – pravda, láska, přátelství… nebo konkrétní hmatatelná věc – diamantový šperk…

 

V další části hodiny žáci odpovídali na tyto otázky:

1. Co asi napíšeš za pět let, až budeš v 1. ročníku střední školy nebo v učení?

2. Je pravděpodobné, že se některé hodnoty změní?

3. Nebo pouze změníš pořadí jejich důležitosti?

 

Žáci uváděli situace, které zásadně ovlivní jejich pohled na svět a přehází jejich hodnotový systém.

Navázali jsme také na mezipředmětové vztahy s občanskou výchovou. Demokracie, lidská práva a prvenství práva – základní hodnoty spravedlivé společnosti. Pokládali jsme si otázky: „ Žijeme ve spravedlivé společnosti?“ „Jaká máme práva?“ „Kdo nám je zaručí?“ Žáci hledali správné odpovědi, uváděli příklady ze života.

Demokracie – vláda lidu. V demokratické společnosti jsou lidé svobodni, jsou si rovni, jejich práva jsou chráněna a zákonem spravedlivě posuzována.

Žáci ve společné diskusi dospěli k závěru, že tak, jak člověk poznává svět a utváří se během života, mění se i jeho žebříček hodnot. Na jeho vrcholu se nejčastěji objevovaly tyto hodnoty: zdraví, život, rodina, domov, přátelství, láska, štěstí, pravda, vzdělání, zaměstnání. Zároveň žáci uváděli i hmotné hodnoty jako peníze, dům, vlastní pokoj, počítač, mobil, dovolená atd. Za důležité hodnoty považovaly ty, které jim v životě chyběly.

 

„Ale žít jenom proto, aby člověk žil, to je dost málo. Život musí obsahovat hodnoty, pro které stojí za to žít.“ Arthur C. Clarke

 

 

PaedDr. Vladimíra Žídková

koordinátorka školního projektu