Úvodní slovo ředitele

05.09.2011 05:17

Milí žáci, vážení rodiče,

 

začínáme nový školní rok, 2011/2012. Čas utíká jak voda, tak jen malé ohlédnutí za minulým školním rokem.

Pro chod školy byla a bude důležitá spolupráce s městem, a ta funguje na velmi dobré úrovni. Chci za to poděkovat, protože v době velkého finančního tlaku není pro město jednoduché uspokojit nároky školy. Ukončený školní rok byl též ve znamení velmi dobré spolupráce se sponzory a přáteli školy.

Ani my jsme v minulém roce neseděli se založenýma rukama, ale snažili jsme se získávat vědomosti i finance z projektů, různých aktivit a seminářů. Podrobný popis projektů, do kterých jsme zapojeni, najdete na webových stránkách školy.

V letošním roce končí projekt IVOŠ, díky kterému se kompletně vybavila nová interaktivní učebna. Je pořízena z projektu Evropské unie, do kterého se naše škola aktivně zapojila s Univerzitou Palackého v Olomouci. Dále zmiňuji projekty EU „Peníze školám“  a „Ovoce do škol“. V únoru 2011 jsme se zapojili do projektu Minimalizace šikany – jeho cílem je ukázat, jak účinně snížit výskyt šikany na škole, a nabídnout program k širokému užití na základních i středních  školách v ČR. Projekt Minimalizace šikany realizuje a financuje Nadace O2, která se dlouhodobě věnuje zlepšení komunikačních problémů dětí a mládeže. Dalším projekty jsou Adopce afrických dětí a Fond Sidus  - projekt pro nemocné děti.

Jmenované projekty nás budou provázet i v tomto školním roce. Na podzim budeme s napětím očekávat výsledky výběrového řízení na projekt, který jsme podali v rámci EU a Olomouckého kraje – Zvládnu fyziku a chemii hravě. V rámci tohoto projektu, pokud bude schválen, bude možnost vybavit učebny a moderně učit tyto dva předměty. Finanční výše projektu je cca 3 mil. Kč. Schválení projektu by pro naši školu samozřejmě představovalo množství práce navíc, ale školu bychom tak posunuli zase o kousek dál v kvalitě a možnostech výuky.

 

O zhodnocení uplynulého školního roku 2010/2011 jsem požádal zástupce I. stupně P. Jordu a zástupkyni II. stupně A. Láníkovou a vedoucí MŠ Pavlu Sedlačíkovou.

 

Školu navštěvovalo v minulém školním roce 369 žáků, z toho dívek bylo 187 a chlapců 182.

I. stupeň:

První stupeň ZŠ Hanušovice navštěvovalo ve školním roce 2010/2011 176 žáků, z toho bylo 88 dívek a 88 chlapců. 22 žáků, kteří navštěvovali I. stupeň, bylo vyučováno na základě IVP (individuálního výukového programu), protože u nich byla diagnostikována některá z SPU. Všichni tito žáci během školního roku navštěvovali reedukační hodiny, během kterých posilovali oslabené funkce. Druhý stupeň navštěvovalo 193 žáků, z toho 99 dívek a 94 chlapců.

Během školního roku proběhlo na I. stupni několik akcí pro žáky nebo i pro jejich rodiče. Učitelé 3.–5. ročníků se podíleli na organizaci akce pro rodiče s dětmi „Halloweenské odpoledne“. Pro děti byla také připravena tradiční „Mikulášské dráha“, soutěž „Švihadlová princezna“, před Velikonocemi sportovní odpoledne se soutěžemi o ceny, pěvecká soutěž „DOREMI“ a v průběhu celého školního roku probíhala soutěž „Moje kniha“, které se s úspěchem účastnili i žáci II. stupně.

Děti se zúčastnily vzdělávacích, poznávacích a sportovních akcí, jako například plaveckého výcviku 2. a 3. ročníků, výcviku na dopravním hřišti 4. třídy, exkurze do planetária v Hradci Králové 5. ročníků a exkurze na Králický Sněžník 3.-5. ročníků.

Děti z I. stupně také v uplynulém školním roce úspěšně reprezentovaly školu ve sportovních soutěžích, kde dosáhly solidních výsledků ve šplhu, vybíjené a kopané. Také jsme se zúčastnili vědomostních a dovednostních soutěží, kde jsme měli úspěšné reprezentanty v „Matematické olympiádě“, soutěži „Matematický klokan“ a v „Dopravní soutěži“.

Petr Jorda, vedoucí MS I. stupně.

 

II. stupeň:

V uplynulém školním roce se na II. stupni uskutečnila spoustu akcí, které pozitivně ovlivnily a zlepšily atmosféru v celé škole. Samozřejmě, že průběh jednotlivých akcí nebo chování jednotlivých žáků nelze vždy hodnotit jen na výbornou, přesto svůj účel splnily. Některé se konaly již opakovaně, k některým se budeme znovu vracet.

Podařilo se uskutečnit téměř všechny exkurze, které měly v plánu jednotlivé předmětové komise. Například k oblíbeným patří exkurze na Dlouhé Stráně pro 8. ročník, výstup na Praděd údolím Bílé Opavy pro 9. ročník, exkurze do planetária pro 6. ročník nebo zájezd na Flóru Olomouc spojenou s prohlídkou jeskyní pro 7. a 8. ročník.

Zdařilé akce, to nejsou jen exkurze. Opakovaně se podařila školní akademie 9. ročníků, která se již stává tradicí, vánoční dopoledne, které v prosinci připravují také žáci 9. tříd, proběhly dvě akce pro veřejnost – Adventní odpoledne pro rodiče s dětmi a Jarní dílny. Žáci se zapojili do řady soutěží, a to jak sportovních, tak vědomostních. V některých soutěžích naši zástupci postoupili až do krajských kol, což je veliký úspěch.

V průběhu školního roku se také zlepšilo vybavení moderní technikou. Na II. stupni přibyly další interaktivní tabule v odborných učebnách, proběhla obnova počítačové učebny, všechny kabinety mají přístup na internet a téměř všechny kabinety mají svou tiskárnu. Ale stále je co zlepšovat! Na obnovu a výměnu zatím stále čeká nábytek většiny tříd a kabinetů na II. stupni, radikálnější obnovu by také potřebovaly téměř všechny  chemikálie v kabinetu chemie atp.

Uplynulý školní rok 2010/2011 na II. stupni lze podle mého názoru hodnotit jako zdařilý, i když měl některé nedostatky. Nezbývá než si přát dostatek sil a financí. Možná že pak i těch nedostatků bude ubývat.

Anna Láníková -  zástupce II. stupně

  

Mateřská škola:

V minulém školním roce naše mateřská škola pracovala s programem, který nesl název „Hrajeme si celý rok“.  Na tomto programu pracovalo 8 učitelek ze všech tříd MŠ. Ve školce bylo přihlášeno po celý rok 100 dětí, pro které byla připravena spousta zábavných a poučných činností. Děti si v celém roce osvojovaly základy morálních hodnot a přátelství, získávaly osobní samostatnost a rozvíjely své předpoklady pro další učení, myšlení a objevování všeho důležitého pro jejich další život.

Příznivé atmosféře přispěla i náročná rekonstrukce vnitřních prostor budovy, kterou si děti zkrášlovaly svými výtvarnými výrobky a tím se podílely na příjemném prostředí školky.

V tomto roce jsme uskutečnili několik výletů např. na westernovém ranči si děti mohly zajezdit na koni, střílet lukem, házet lasem nebo si povídat s indiány. Na 2 denním výletě  předškoláci poznávali krásu našich hor, přírody, opékali si špekáčky a plnili spoustu zábavných úkolů. Také se některé z našich dětí úspěšně naučily plavat na předplaveckém výcviku v Šumperku a překonaly tím svůj strach a obavy z vody.

Několik akcí se týkalo i kulturních zážitků – návštěva divadla v Šumperku, loutková, ale i herecká vystoupení divadelních souborů, které přijely až k nám do MŠ a dále také návštěva několika filmových představení v DK Hanušovice.

Pro rodiče jsme připravili a nacvičili 2 besídky, na kterých děti ukázaly svou šikovnost, tvořivost a smysl pro učení a legraci.

Věřím, že z minulého školního roku si děti ze školky odnesly jen a jen pěkné vzpomínky a našim malým školákům, kteří od nás odcházejí do 1. třídy základní školy přejeme mnoho jedniček a spokojenosti.

V červnu nás navštívila Česká školní inspekce, která provedla svou kontrolní činnost. Závěry a celkové hodnocení školy jsou na webových stránkách školy. Od letošního školního roku se podle vzdělávací koncepce ŠVP vyučuje už ve všech ročnících školy.

 

A nyní k často zmiňovanému problému: setkávám se s nářky a stesky, jak jsou žáci školy nevychovaní, jak se chovají ve svém volném čase ve městě a ke spoluobčanům... Setkávám se i s dotazy věcně položenými - Co pro změnu škola vlastně dělá?

Snažíme se žákům nabídnout náplň a využití jejich volného času, ne vždy ale úspěšně. Například v minulém roce jsme nabízeli počítačový kroužek, ve kterém se žáci mohli naučit programovat na PC a jiné atraktivní činnosti s PC. Po několika setkáních byl tento kroužek rozpuštěn pro nezájem ze strany žáků. Úspěšně naopak pracovala Řemeslná dílna pod vedením paní Foberové, v tomto školním roce plánujeme kroužek znovu otevřít. Pro využití volného času opět nabízí své prostory hudební zkušebna. V nabídce školy budou samozřejmě další zájmové kroužky, pohybové aktivity, záleží pak na dětech a jejich rodičích, jestli tuto možnost využijí.

Škola v rámci svých pravomocí ve stávajícím státním systému má minimální možnost věci „rázněji“ ovlivnit. Skončíme vždy u toho, zda zákonný zástupce spolupracuje, nebo ne. V rámci vzdělávání škola působí na děti ve výuce a akcemi, které pro ně připravuje anebo které organizují žáci sami. K jakékoli činnosti je však třeba najít motivaci, nadšení a přesvědčení – zde hraje nezastupitelnou roli rodina.

Určitě bych rád zlepšil informovanost rodičů a veřejnosti o konání všech akcí, protože informace sdělená žákům občas nedojde k uchu rodiče.

Akce, které nás čekají v novém školním roce, budou podrobněji uveřejněny ve zpravodaji a na webových stránkách školy.

 

Stejně jako v uplynulých letech opakuji a zdůrazňuji důležitost oboustranné spolupráce školy s Vámi, rodiči. Škola sice vykonává výchovně vzdělávací činnost v rámci svého působení a v rámci pravidel školního řádu, ale v mnoha případech účast rodičů postrádá. Tím nevylučuji obrácený postup, kdy rodičům chybí spolupráce se školou. Proto opakuji, že jsem vždy ochoten Vás vyslechnout a věci řešit, pokud řešit jdou. 

 

Dovolte mi, abych popřál všem žákům úspěšný vstup do školního roku, svým kolegům, spolupracovníkům pevné nervy a rodičům dostatek trpělivosti se svými ratolestmi.

 

František Felner, ředitel ZŠ a MŠ Hanušovice