Zahájení projektu "Na správné cestě"

21.05.2012 08:52

Ve dnech 16. – 17. května 2012 se uskutečnil na naší škole dvoudenní workshop projektu „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Olomouckém kraji“ Na správné cestě, který je určen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v souvislosti s budoucí volbou povolání.

Účastníky jednání srdečně přivítal ředitel školy Ing. František Felner společně se starostkou města paní Ivanou Vokurkovou, která ve svém úvodním slovu přiblížila pedagogům vzájemnou spolupráci města se školou a představila region Hanušovicka. Ing. Hana Houšťová, koordinátorka projektu, seznámila zúčastněné se zadáním projektu, popisem, obsahem a harmonogramem jednotlivých klíčových aktivit, publicitou a rozpočtem projektu, monitorovacími indikátory a jejich naplněním. Přiblížila všem problematiku výběru žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve vazbě na příslušné předpisy a na stanovisko krajského úřadu a souhlasu jejich rodičů s účastí na aktivitách projektu. PaedDr. Vladimíra Žídková, výchovná poradkyně školy, prezentovala dosavadní práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, uvedla kladné hodnocení péče o tyto žáky školní inspekcí i pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny v Šumperku v rámci efektivity individuálních vzdělávacích plánů, seznámila s postupem zařazení žáka mezi integrované žáky na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny či speciálního pedagogického centra, zdůraznila nabídku reedukace a volby volitelných předmětů pro tyto žáky od 7. – 9. ročníku v podobě – Cvičení z českého jazyka či Praktická cvičení z českého jazyka. Upozornila na využití testů profesní orientace v Pedagogicko-psychologické poradně v Šumperku. Následovalo seznámení s prací se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v samostatné třídě v Základní škole Zlaté Hory.

Byly uvedeny novinky ve vztahu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami na středních školách technického zaměření – SOŠ a SOU Jeseník, SŠT Mohelnice, SPŠS Olomouc, SŠT Přerov. Účastníci workshopu navštívili prostory Základní školy v Hanušovicích, zhlédli práci žáků ve třídách i v odborných učebnách vybavených moderní technikou.

V odpoledním čase všichni zúčastnění zavítali na exkurzi do výrobního provozu Pivovaru Holba a.s. v Hanušovicích, kde se seznámili s ukázkami řemeslné práce v chemicko-potravinářských profesích.

Dalším bodem programu prvního dne jednání byla prezentace zúčastněných pracovníků škol k metodickým postupům k volbě povolání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách a prezentace zúčastněných profesních odborníků k mezerám na trhu práce a exkurzím žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve výrobních provozech. Projednávala se nejen konkrétní práce se žáky, ale hovořilo se i o besedách na školách, tematických dnech i o interaktivním webovém portálu pro tuto cílovou skupinu.

Čtvrteční jednání – 17. 5. 2012 – bylo zahájeno školením pro výchovné poradkyně a pedagogy expertem na psychologii na téma – formování osobnosti pozitivním směrem ve smyslu stanovení hodnot a směrování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na vhodné obory následného studia a uplatnění. Po zajímavé přednášce byla zahájena diskuse směřující k výměně názorů a zkušeností v činnosti výchovných poradkyň na základních školách.

 

PaedDr. Vladimíra Žídková,     

členka realizačního týmu projektu

Fotogalerie: Zahájení projektu "Na správné cestě"