INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Časem budu číst i v cizím jazyce

CZ.1.07/1.1.00/56.1618

 

 

Naše škola byla zapojena do projektu „Časem budu číst i v cizím jazyce“, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.1618, který se uskutečnil v rámci Výzvy č. 56. Tato výzva je vyhlašována v prioritní ose 1 –Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK. Mezi cíle oblasti podpory 1.1 patří mj. podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích. Výzva č. 56 je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů. Tyto oblasti se dlouhodobě ukazují jako problematické (viz např. Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2013/2014). Dalším z důvodů vyhlášení výzvy je změna v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) od 1. 9. 2013, kdy byla do kurikula 2. stupně základní školy zavedena povinná výuka druhého cizího jazyka.