"Pilotní ověření vzdělávacích programů 17. 6. 2014"

 

Průběh pilotního ověření vzdělávacích programů - Fyzika:

Ráno v 7:45 hod jsme se setkali v kmenové třídě VI.A, kde jsme žáky seznámili s programem a organizací dne a provedli jsme jejich poučení o bezpečnosti a chování v průběhu projektového dne. Poté jsme žáky rozdělili na dvě poloviny. Jednu polovinu si vzala na starosti Mgr. Podgrabinská, která s žáky odešla do třídy VIII.A, kde pro ně měla nachystány pokusy. Druhou polovinu si vzal na starosti Mgr. Jorda, který s žáky odešel do učebny fyziky, kde byly nachystané další pokusy.

Po rozdělení každá skupiny pracovala po zbytek vyučování se svým vyučujícím. Důvodem rozdělení byla skutečnost, že jsme při odzkoušení chtěli mít k žákům maximálně individualizovaný přístup a okamžitě tak reagovat na případné dotazy a nejasnosti, což je při menší skupině jednodušší a pružnější.

Žáci si v průběhu dne pod vedením „svých“ vyučujících prakticky zkoušeli jednotlivé pokusy, seznamovali se s pomůckami zakoupenými v rámci projektu a s vyučujícími diskutovali o zjištěných jevech a skutečnostech. Během dne si zopakovali učivo fyziky ze 6. ročníku z jednotlivých oblastí, které projekt Zvládnu fyziku a chemii – HRAVĚ!!! řeší a hlavně si prakticky ověřili mnohé vztahy a jevy, které do té doby znali hlavně v teoretické rovině.

Poslední vyučovací hodiny byla věnována zodpovězení případných otázek, které vyvstaly v průběhu činnosti, úklidu pomůcek a celkovému zhodnocení průběhu dne. Věříme, že se žákům průběh projektového den líbil a že si do budoucna odnesli spoustu nových zajímavých zkušeností a dovedností.

Mgr. Petr Jorda

 

Průběh pilotního ověření vzdělávacích programů - Chemie:

V 7:45 hod jsme se setkali v učebně chemie, děti jsme seznámili s programem a organizací dne, provedli jsme jejich poučení o bezpečnosti a chování v průběhu projektového dne. Třídu jsme rozdělili na dvě skupiny. S jednou skupinou pracovala Mgr. Martina Svobodová, která předváděla demonstrační pokusy za asistence žáků. Druhá skupina pracovala s Ing. Zdeňkem Zerzáněm, která si ověřila učivo 8. ročníku prostřednictvím žákovských pokusů s delší časovou náročností.

Po rozdělení každá skupina pracovala po zbytek vyučování se svým vyučujícím. Důvodem rozdělení byla skutečnost, že jsme při zkoušení chtěli mít k dětem maximálně individualizovaný přístup a okamžitě tak reagovat na případné dotazy a nejasnosti, což je při menší skupině jednodušší a pružnější.

Žáci si ověřili teoretické znalosti z chemie pomocí pokusů, seznámili se s laboratorním sklem a laboratorními pomůckami. Při každém pokusu byli seznámeni s výchozími látkami, s průběhem pokusu a s pravidly bezpečnosti při práci. Po uskutečnění pokusu jsme společně popsali vzniklý produkt a vysvětlili podstatu chemické reakce.

Poslední (pátá) vyučovací hodina byla věnována shrnutí všech uskutečněných pokusů, dotazům ze strany žáků, uvedl se význam jednotlivých pokusů v praxi. Děti si zajímavou formou ověřili svoje znalosti a dovednosti z chemie, uvědomili si nepostradatelnost chemie v běžném životě.

Mgr. Martina Svobodová

Fotogalerie: "Pilotní ověření vzdělávacích programů"