Školní družina

Vítáme Vás na stránkách naší ŠD

V letošním školním roce se k pravidelné školní docházce do naší školní družiny přihlásilo 60 žáků.

Školní družina je školské zařízení pro mimoškolní a zájmové aktivity žáků školy. Zajišťuje vzdělávání ve volném čase dětí. Realizuje výchovně vzdělávací činnosti v době mimo vyučování formou pravidelných a příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační a zájmové. Je organizována ve dvou odděleních, která svým vybavením a uspořádáním odpovídají potřebám dětí mladšího školního věku. Obě oddělení ŠD se zúčastňují akcí pořádaných školou a podílí se na její výzdobě. Práce dětí vystavujeme na nástěnkách, na oknech chodby školy a v jednotlivých odděleních ŠD.

Základním prostředkem činnosti ve ŠD je hra založená na prožitku dětí. Obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti, dovednosti, umožňuje dětem osvojit si strategii učení a schopnost spolupráce a prožívat radostné chvíle, jistotu a bezpečí.

Naše ŠD je místo, kde se děti cítí dobře.