Výchovný poradce

PaedDr. Vladimíra ŽídkováKonzultační hodiny:

Čtvrtek 10:30 - 12:00 hod. - pro rodiče a žáky

v odpoledních hodinách po předchozí osobní či telefonické domluvě

 

Poradenské služby
jsou na naší škole zabezpečovány výchovným poradcem a metodikem prevence ve spolupráci s vedením školy, třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky.


Poradenské služby jsou zaměřeny na:

  • primární prevenci patologických jevů
  • kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
  • odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
  • péče o vzdělávání nadaných žáků
  • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
  • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými problémy, přijímání vhodných opatření, individuální pohovory se žáky, jednání se zákonnými zástupci
  • metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy


Přehled platných předpisů

 

Výchovné poradenství

Program poradenských služeb – výchovné poradenství - zde

 

Kariérové poradenství

Výchovný poradce poskytuje žákům i jejich zákonným zástupcům informace o různých formách dalšího navazujícího studia, zprostředkovává jim informace o přípravných kurzech ke studiu, přijímacím zkouškám, o dnech otevřených dveří, burzách škol. Zajišťuje návštěvy středních škol a  umožňuje jejich zástupcům předávat informace žákům naší ZŠ.

Spolupracuje s PPP a úřadem práce při zajišťování profesní diagnostiky a informování o aktuální situaci na trhu práce. Ve vzdělávací oblasti “ Člověk a svět práce” probíhá rozvoj žáků vzhledem k  jejich profesnímu zaměření, sebepoznávání a orientaci ve světě práce.

 

Nabídka středních škol v Olomouckém kraji:

 Atlas školství Olomouckého kraje 

 

Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2019/2020

Seznam podporovaných oborů vzdělávání pro školní rok 2020/2021


Vzkazy pro vycházející žáky - 2017 - 2018

 

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona.

Při plánování a realizaci vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními je zapotřebí počítat s  tím, že žáci se ve svých vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Podpora při vzdělávání těchto žáků je zaměřena na maximální využití vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Proto každý pedagog přizpůsobuje své vzdělávací strategie stanoveným podpůrným opatřením. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou stanovuje vyhláška č. 27/2016.

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně škola realizuje pouze s doporučením školského poradenského zařízení.

Prostředkem podpory I. stupně je individualizovaná pomoc učitele. Jde o etapu přímé pomoci podpory žáka učitelem ve výuce. Učitel nebo třídní učitel eviduje obtíže žáků, provádí pedagogickou diagnostiku pro zjištění žákových vzdělávacích specifik, realizuje dopomoc v hodinách, případně i  občasnou pomoc mimo vyučování, spolupracuje s rodiči při překonávání obtíží. Prvotní podporu navrhuje a realizuje učitel sám, často konzultuje problémy žáka s těmi učiteli, kteří učí v paralelní třídě nebo mají zkušenost s výukou stejného předmětu, výchovným poradcem, školním metodikem prevence. Pokud se obtíže žáka nevyřeší v průběhu 3-6 měsíců individualizované pomoci učitele je následně vytvořen plán pedagogické podpory (příloha č. 3 vyhlášky č. 27/ 2016), který přistupuje komplexněji k řešení problému a vyžaduje zapojení více pedagogů. PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce. Před jeho zpracováním proběhnou rozhovory s jednotlivými vyučujícími s cílem stanovení metod práce s žákem, způsobu osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s třídním učitelem, rodiči, pedagogy, vedením školy i se samotným žákem. Po 3 měsících se vyhodnotí posun žáka. Pokud dojde k pozitivní změně, potrvá pedagogická podpora dále nebo je ukončena. Jestliže je stav beze změny nebo s tendencí ke zhoršení doporučí škola zákonnému zástupci návštěvu školského poradenského zařízení v podobě pedagogicko-psychologické poradny či speciálního pedagogického centra, kterému škola předá vypracovaný Plán pedagogické podpory pro konkrétního žáka.

Osobou, která je pověřena ředitelem školy k jednání se školským poradenským zařízením, je výchovný poradce. Školské poradenské zařízení zjistí personální a materiální podmínky školy v  souvislosti s poskytováním podpůrných opatření. Projedná před vydáním doporučení návrh doporučených podpůrných opatření se školou. Podpůrná opatření škola poskytuje bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a udělení písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce.

Není-li možné ze závažných důvodů zabezpečit bezodkladné poskytování doporučeného podpůrného opatření, poskytuje škola po projednání se školským poradenským zařízením a na základě informovaného souhlasu zákonného zástupce po dobu nezbytně nutnou jiné podpůrné opatření stejného stupně. Není-li doporučené podpůrné opatření poskytnuto do 4 měsíců ode dne vydání doporučení, škola projedná tuto skutečnost se školským poradenským zařízením.

Škola ve spolupráci se žákem a zákonným zástupcem průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření. Školské poradenské zařízení vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření ve lhůtě jím stanovené, nejdéle však do 1 roku od vydání doporučení.

Shledá-li škola, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo nevedou k naplňování vzdělávacích možností a potřeb žáka doporučí bezodkladně zákonnému zástupci využití pomoci školského poradenského zařízení stejně tak, shledá-li, že podpůrná opatření již nejsou potřebná.

Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola, vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby žáka. IVP zpracovává třídní učitel na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce žáka.

IVP je závazným dokumentem, je součástí dokumentace žáka ve školní matrice (příloha č.2 k vyhlášce č. 27/2016).

IVP je zpracován do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení a žádost zákonného zástupce. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku podle potřeb žáka.

Škola seznámí s IVP všechny vyučující žáka a zákonného zástupce, který tuto skutečnost potvrdí podpisem. Poskytování IVP lze pouze na základě informovaného souhlasu zákonného zástupce..

Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou vyhodnocuje IVP jednou ročně.

Asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání žáka či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rozsahu podpůrného opatření. Hlavní činnosti asistenta pedagoga jsou stanoveny v § 5 vyhlášky 27/2016.


Vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků

Za nadaného žáka se považuje žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.

Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí ŠPZ ve spolupráci se školou.

IVP mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka a s výchovným poradcem. Při sestavování IVP vycházíme z § 28 vyhlášky č. 27/2016. Práce na sestavení IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení ŠPZ nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení doporučení ŠPZ. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP. Pro nadaného žáka učitelé připravují a zadávají školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho úroveň dovedností v oblasti nadání.


Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Vzdělávání žáků, u kterých bylo školským poradenským zařízením diagnostikováno lehké mentální postižení, se uskutečňuje ve speciální třídě naší ZŠ a MŠ Hanušovice pod vedením speciálního pedagoga podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – RVP ZV dle přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.

Poradenské služby jsou na naší škole zabezpečovány výchovným poradcem a metodikem prevence ve spolupráci s vedením školy, třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky.